Nüfus Sayımı

(Population census) Bir yerdeki nüfu­sun belli bir zaman diliminde sayılması işidir. Sayımlar nüfusun niceliğini ve niteliğini ve özelliklerini tanımayı sağ­lar. Nüfus sayımları demografinin temel veri kaynağıdır. Bir ülkedeki nüfusun tümü sayıldığı için oldukça masraflı ama kapsamlı bir bilgi edinme yöntemidir. Nüfus sayımları belli bir zaman dili­minde nüfusun bütününe uygulandığı için bir fotoğraf olarak düşünülebilir. 20. yüzyıldan önce yapılan sayımların temel amacı askere alınabilecek erkek sayısını belirlemek ve vergilendirme işini kolay­laştırmaktı. Osmanlı döneminde her 30-­40 yılda bir nüfus sayımı yapılırdı. Bu yüzden bu sayımlarda sadece erkekler, haneler veya koyun ve sığır gibi mallar sayılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1830-1831 yıllarında (hicri 1247) yapı­lan Osmanlı’nın ilk genel nüfus sayımın­da da sadece erkekler sayılmıştır. Cum­huriyet döneminde 1927 yılından sonra 1935’te nüfus sayımı yapıldı. 1990’a ka­dar her beş yılda bir nüfus sayımı yapıl­dı. Bu sayımlarda sokağa çıkma yasağı uygulandı. 1997 ve 2000 sayımlarından sonra 2006’da Adrese Dayalı Nüfus Ka­yıt Sistemi’ne geçildi.