Odak Grupları

(Focusgroups) Belirli bir odak ya da so­run üzerinde, belli bir dönemde yapılan yoğun tartışmaları ve küçük gruplarla görüşmeleri içeren bir araştırma stra­tejisidir. Odak grupları en çok sekiz ki­şiden oluşan ve belirli bir konunun nitel yönlerinin derinlemesine tartışıldığı topluluklardır. Bu toplantılarda siyasal analizlerden pazar araştırmalarına ka­dar her konu ele alınabilir. Bir moderatörün yönettiği toplantıların süresi 60 ile 90 dakika arasındadır. Moderatör katılımcıların konu hakkındaki algıla­malarını, düşüncelerini, inançlarını ve yargılarını serbestçe açıklamalarını ister ve katılımcılara açık uçlu sorular yöneltir. Toplantıda katılımcılar birbiri ile konuşabilir. Pazarlama konusundaki odak gruplarında en çok ele alınan ko­nulardan biri yeni ürünün pazarda kar­şılaşacağı tepkilerdir. Tartışmalar so­nunda tüm görüşler dikkate alınarak bir senteze ulaşılması amaçlanmaktadır. Katılanların sayısı az tutulur ve toplantı yöneticisinin açık uçlu sorularına veri­len cevaplar değerlendirilir. Toplantı­larda nicel araştırmaların sonucu tartışılsa da ağırlık ve öncelik daima işin nitel yönlerinin araştırılmasına verilir.