Ödünç Verilebilir Fonlar

(Loanable funds) Para piyasasına su­nulan ödünç vermeye hazır fonlardır. Ödünç verilebilir fonların arz ve talep­lerinin karşılaştığı her tür ortam ödünç verilebilir fonlar piyasası olarak adlan­dırılır. Faizi bugünkü tüketimden vaz­geçmenin bedeli olarak gören ve reel faiz oranının ödünç verilebilir fonların arzı (tasarruf) ile talebi (yatırım) tara­fından belirlendiğini ileri süren teori­ye ise “ödünç verilebilir fonlar teorisi” denmektedir.