Oligopol

(Oligopoly) Belirli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıl­dığı piyasa türüdür. Bu tür piyasaların temel özelliği, firmaların kararlarının birbirine etki etme derecesinin yük­sekliğidir. Oligopol piyasasında bir firmanın üretim ve fiyat konusunda vereceği herhangi bir karar, piyasadaki diğer firmaların karar ve davranışları ile yakından ilgilidir. Bu piyasadaki bir firma fiyatının azaltmak ya da artır­mak veya üretim miktarını değiştirmek konusunda bir karar vermeden önce, böyle bir karar karşısında rakip firma­ların ne şekilde hareket edeceklerini dikkate almak zorundadır. Bu piyasada büyük ölçüde söz konusu olan risk ve belirsizliğin en aza indirilmesi yanın­da, kârların da yükseltilebilmesi ama­cıyla firmalar kendi aralarında örtük ya da açık bir anlaşmaya varabilirler. Rekabet Kurumu, bu tür anlaşmaların Rekabet Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı olup olmadığı inceler. Fiyat reka­beti yerine firmalar genellikle, özellikle tüketim malları sanayilerinde mal fark­lılaştırması yoluyla rekabet ederler. Bu durumda firmalar arası mücadele “rek­lam” alanına kayabilir.