Öncü Göstergeler Endeksi

(Leading Economic Indicators) Eko­nomi ile ilgili çok sayıda göstergeyi in­celemeye zamanı veya bunların nasıl yorumlanacağı konusunda deneyimi olmayanlar, tek bir göstergeye bakarak ekonomideki mevcut durumu ve genel eğilimi görmek isterler. “Öncü Göster­geler Endeksi” böyle bir ihtiyacı karşı­lamak için oluşturulmuştur. Bu endeks ile “Ekonomi nereye gidiyor” sorusu­nun tek bir gösterge ile cevaplandırıl­ması amaçlanmaktadır. TÜSİAD’ın 1991 yılında hazırlamaya başladığı öncü göstergeler endeksinden sonraki yıllarda vazgeçilmiştir. 2002 yılında TCMB ve OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) yeni bir bileşik endeks çalışmalarına başlamıştır. Bü­yük bir bilgi ve veri birikimini tek bir endeks sayısı ile ifade eden bu bileşik endeks, esasında sekiz ayrı göstergenin tek bir endeks sayısında birleştirilme­sine imkân vermiştir.

2014 yılında OECD serileri ile uyum­lu hale getirilen endekste üç farklı seri vardır. 2014’teki değişiklikte yüzde değişimi veren seride 6 aylık yerine 12 aylık veriler kullanılmaya başlanmıştır. Diğerleri “trend kapsayan” seri ile “dev­reler” serisidir. Devrelerdeki endeksin, 100’ün altındaki değerleri daralmayı, üstündeki değerleri canlanmayı göste­rir. Sanayi Üretim Endeksi’nin referans seri olarak kabul edildiği Öncü Göster­geler Endeksi’nin hesaplanmasında aşağıdaki yedi göstergedeki değişimler esas alınmaktadır:

  • Elektrik üretim miktarı, tüm sektörler­deki enerji kullanımı ve ekonomik faali­yetin genel gidişi hakkında fikir verir.
  • Iskontolu Hazine ihalesi faiz oranı, satı­lan tutarla ağırlıklı olarak endekse girer.
  • Ara malları ithalatının değeri ekono­minin durumunu yansıtan göstergeler­den biri olarak kabul edilir.

TCMB’nin İktisadi Yönelim anketin­den alınan aşağıdaki dört veri ise daha çok gelecek beklentilerini konu alır:

  • İç piyasadan alınan yeni siparişlerin miktarı ile ilgili sorunun cevabı, gelecek ile ilgili beklentiler hakkında ipucu verir.
  • Mamul mal stok miktarının düzeyi iç talepteki değişimin yönünü gösterir.
  • İhracat piyasalarından alınan yeni si­pariş miktarı ile ilgili sorunun cevabı dış talep konusunda bilgi sağlar.
  • Toplam istihdam miktarı ile ilgili soru iş insanları ve girişimcilerin geleceği nasıl gördüğü konusunda bilgi verir.