Opsiyon

(Option) Herhangi bir konuda kişinin seçme hakkına sahip olması anlamına gelen bir terimdir. Ticarette bir malın satıcısının belirlenen satış koşulları çerçevesinde alıcıya tanıdığı düşün­me ve karar verme süresi anlamını da taşımaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasasında opsiyon, borç senetlerinin karşılığının ilgili bankaya ödenmesi için vade tarihinden itibaren iki işgü­nünü kapsayan süreyi ifade eder. Va­deli işlemlerde belirli bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlar da opsiyon diye adlan­dırılır. Kontratı elinde tutanın, kontra­ta konu olan kıymeti alma (call-option) veya satma (put-option) hakkı varken, kontrattan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kontratı satan (yazan) taraf ise vadede kontratı elin­de tutan tarafın, kontrata konu olan kıymeti kontrat şartları içerisinde almak-satmak istemesi halinde, sözleş­me hükümlerini yerine getirmekle yü­kümlüdür.