Organizasyon

(Organization) Türkçede organizasyon kelimesinin birbirine yakın iki anlamı vardır. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan sosyal, siyasal, teknik ve ekonomik yapılar “örgüt” ola­rak adlandırılır. Örgüt belirli bir hede­fe veya amaca ulaşmak için kurulur ve kurallarla şekillenmiş ortak bir çalışma düzenine sahiptir. Organizasyon kelime­si ayrıca “örgütleme” anlamına da gelir. Örgütleme belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan kişilerin işbölümü, gö­revlendirme, yetki ve sorumluluk ilkele­rine uygun bir şekilde bir araya getiril­mesi sürecidir. Bu kavram için teşkilat ve teşkilatlandırma kelimeleri de kullanılır.