Orta Vadeli Program (OVP)

(Medium-term programme) Bu prog­ram bütçe hazırlığının başlangıç nokta­sıdır. 5018 sayılı Kanunun 16’ncı mad­desi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci, en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkele­ri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından orta vadeli programın hazırlanması ve son şeklinin verilmesi ile başlamak­tadır. Orta Vadeli Program’ın hazır­lanmasındaki amaç stratejik hedefler temelinde kamu politikaları ve uygu­lamalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek­tir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan OVP’nin hazır­lanması ile sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunmak amaç­lanmaktadır. Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörle­ri kapsamaktadır. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilme­sinde, kurumların karar alma ve uygu­lama süreçlerinde programın amaç ve öncelikleri esas alınmaktadır. Üç yıllık perspektife sahip olan OVP yıllık uygu­lamaların sonuçları ve genel şartlarda­ki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir.