Ortalama Maliyet

(Average cost, unit cost) Toplam ma­liyetin toplam üretim miktarına bö­lünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan maliyettir. Ortalama maliyet, ortalama değişken maliyet ile ortalama sabit maliyet top­lamına eşittir.