Örümcek Ağı Teorisi

(Cobweb Theory) Üretimi için belli bir sürenin geçmesi gereken tarımsal mal­larda ve benzerlerinde, satıcıların üre­tim ve arz ile ilgili kararları, ancak bu süre sonunda etkisini göstermektedir. Üretim kararı ile üretimin fiilen ger­çekleşmesi arasında belli bir süre geç­mesi gerektiğinde, bu sürenin başında­ki fiyatlara bakılarak verilen karar, arz fonksiyonunu gecikmeli bir fonksiyon haline getirmektedir. Talep için ise böyle bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir tarımsal malın piyasasın­da denge fiyatı belirlenmişken, örneğin gelir artışı dolayısıyla talep eğrisi sağa doğru kaymış olduğu varsayıldığında denge fiyatı ve alım-satım miktarı yük­selir. Arz fonksiyonu gecikmesiz olsaydı, talepteki artışa arz da kısa sürede ce­vap verebilecekti. Oysa arzın gecikmeli oluşu, fiyatın bu denge noktası etrafın­da dalgalanmasına yol açmaktadır.