Özelleştirme

(Privatization) Kamu yönetimi ve mül­kiyetindeki iktisadi teşebbüslerin özel kişi ve kuruluşlara satılması ve devre­dilmesini tanımlayan bir terimdir. Pi­yasa ekonomisi uygulamalarının ağırlık kazandığı ülkelerde, kamu sektörünü daraltma ve kamu iktisadi kuruluşları­nın ekonomi içindeki ağırlığını azaltma politikaları içinde yer alan özelleştir­me, dünya ülkelerinde 1980 sonrasında yaygınlık kazanmıştır. Özelleştirmenin başlıca amaçları arasında rekabetçi serbest piyasa ekonomisinin güçlen­dirilmesi ve ekonomide verimliliğin yükseltilmesi vardır. Ayrıca sermaye piyasasının geliştirilmesi ve sermaye mülkiyetinin tabana yaygınlaştırılma­sı da amaçlanmaktadır. Kamu sektörü dış finansman ihtiyacının azaltılması ve hazine ve kamu kuruluşları için ek fon yaratılması ise özelleştirmenin di­ğer amaçlarındandır. Özelleştirmenin önemli sakıncaları ise bazı şirketlerin fiili tekel oluşturmaları ve kamu şirket­lerini satın alanların işletmeleri tasfiye edip işçileri işten çıkarmalarıdır.