Pazarlama

(Marketing) “Pazarlama” henüz üre­tim yapılmadan başlayan ve satıştan sonrasında da devam eden bir süreçtir. Pazarlama departmanı insanların nele­re ihtiyaç duyduğunu ve şirketin onlara hangi ürünleri sunması gerektiği konu­sunu araştırır. Pazarlama uzmanları, pazara ürün sürme yöntemlerinin nasıl olacağını ürünün nasıl fiyatlandırılacağını, dağıtım kanallarının nasıl bulunup kullanılacağını belirler. Bunların uygu­lanması sonrasında sonuçları izler ve pazarlama stratejisi ile taktiklerinde gerekli değişiklikleri yapar. Pazarlama, halk arasında satış işlemleri anlamında da kullanılır. Ancak pazarlama ve satış birbirinden farklı anlamlar taşıyan ke­limelerdir. Satıcının tek amacı malını satmak iken pazarlamanın konusu ka­lite, hizmet ve değerdir. “Satış” ancak ortada bir ürün olduğunda söz konusu olur. Satış işlevi kısa vadeli, pazarlama ise uzun vadeli bir iştir. Pazarlama satı­şın hem öncesinde hem de sonrasında vardır. Bu tespitler ışığında pazarla­ma şöyle tanımlanabilir: Pazarlama, karşılanmamış ihtiyaçları ve talepleri tespit eden, bunların büyüklüğünü ve olası kârlılığını hesaplayan, en iyi satış imkânlarının hangi hedef pazarlarda olduğunu araştıran bir işletme fonk­siyonudur. Pazarlamanın esas amacı sadece satmak değil, müşteri ile uzun vadeli ve karşılıklı çıkara dayanan bir ilişki kurmaktır.

Pazarlama reklamcılık işlevinden de daha kapsamlı bir görev üstlenmek zo­rundadır. Pazarlama departmanı rekla­mın oluşmasına ve mecraların seçilme­sine katkıda bulunsa da departmanın esas görevi şirkette ne üretileceğini, ürünlerin müşterilerin erişimine nasıl sunulacağını ve onların dikkatinin na­sıl çekileceğini belirlemektir. Esasında pazarlama yalnız ilgili departmanının işi değildir. Şirketin tüm çalışanlarının pazarlama konusunda asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi olması ve imkân ol­duğunda fikir üretmesi gerekir. Pazarlama departmanı, en iyi olası müş­teri kitlesinin profilini belirler. Böylece satış ekipleri kimleri, niçin ziyaret ede­ceklerini, onlara neler anlatacaklarını bilir. Pazarlama elemanları müşterinin satın alma kararında etkili olan gerek­çeleri araştırır. Rakip firmaların güçlü ve zayıf yanları ile şirket ürünlerinin, rakiplerin ürünleri karşısındaki değe­rini araştırmakta yine bu departmanın görevidir. Pazarlama bölümü satıştaki başarı öykülerini belgeler, dağıtır ve on­ları eğitim programlarında kullanır.