Planlama

(Planning) Planlama faaliyeti, bir işlet­mede veya kurumda gelecekte mümkün olabilen eylem biçimlerini araştırmak ve bunlar arasından kuruluşun amaçla­rına en uygun olanını seçmek ve ortaya bir uygulama şeması çıkarmaktır. Plan­lar bazı işyerlerinde yazılı olarak hazır­lanır ve açıklanır. Planlarını biçimsel olarak hazırlamayan ancak işini yine de bir plana dayanarak yürüten yönetici­ler de vardır. Planlama belirli amaçlarla meydana getirilmiş bulunan kuruluşla­rın bu amaçlarına nasıl, ne zaman ve ne ölçüde ulaşabileceğinin saptanmasıdır. Planlama, her zaman ileriye dönük ve gelecekle ilgili bir süreçtir. Plan mev­cut durumdan amaçlanan durumlara ulaşmaya yardım eden ve gelecekle il­gili belirsizlik ve riskleri tanımak ve gidermekle ilgili bir araçtır. Planlamada alternatif yol ve yöntemler arasından seçim yapılırken tüm seçenekleri ince­lemek ve karşılaştırmak gerekir.