Politika

(Policy) Politika, bugünkü durumdan hedefe ulaşmanın kısa ve etkin yolu olarak tanımlanabilir. Bir politikanın oluşturulmasında şu adımlar atılır:

Bir şirkette hedeflere ulaşmak için be­lirlenen strateji hayata geçirildikten sonra ülkedeki mevcut durum analiz edilir ve en az beş-altı yıllık bir süre için gelecekteki olası gelişmeler için tah­minler yapılır. Bu “politika araştırması” sonunda, hedefe ulaşmayı sağlayacak seçenekler üretilir.

Eldeki politika seçenekleri, siyasi, sos­yal ve kurumsal yapıların oluşturduğu “politika ortamı” dikkate alınarak de­ğerlendirilir. Politikaların uygulaması­nın olumlu sonuç vermesi için belirle­nen politikalara uygun plan, program ve projelerin hazırlanması gerekir. Politika, hedef ve strateji ile program ve projelerin oluşturduğu zincirin en önemli halkasıdır. Soyut stratejilerin, somut plan ve projelere tercümesini politikalar sağlar. “Politika” deyince daha çok kamu politikaları anlaşılır. Yeni dönemde işletmelerin ve firma­ların da ülke çapında belirlenen genel politikaya uygun yeni üretim, fiyat ve pazarlama politikaları oluşturmaları zorunludur.