Proje

(Project) Planlar spesifik ve özel bir olay için yapıldığında proje adını alır. Plan belirlenen süre tamamlandığında yürür­lükten kalkar, proje ise üstlenilen görev tamamlandığında sona erer. Geleceğe yönelik bir işlev olan proje yönetimi, düşünce ve teknolojideki yenilikleri de, yönetimin diğer disiplinlerinden önce hayata geçirebilmektedir. Son yıllarda proje yönetiminde ortaya çıkan trendle­ri şöyle özetlemek mümkündür:

Yazılımın etkisi: Geleneksel proje yö­netimi, bilgi teknolojileri projelerine esin kaynağı olduğu gibi, yazılım proje­lerindeki yeni yöntemlerden de yarar­lanmaktadır. Yazılımcıların kullandık­ları “şelale” , “çevik” (agile) ve “akılcı birleşik proje” (RUP) gibi yöntemler, diğer alanlardaki projelerde de uygula­ma alanı bulmaktadır.

Mantıksal çerçeve: Bir projenin man­tıksal çerçevesinin (logical framework) sağlam olması, uygulamayı kolaylaştır­makta, toplumsal yararlarını artırmak­tadır.

Eleştirel düşünce: Proje fikrinin oluş­masından uygulama ve değerlendirmeye kadar her aşamada analitik ve eleştirel düşünce yöntemleri kullanılmaktadır. Talep esaslı projeler: Dünya ülkelerin­de “arz taraflı” projelerden, talep taraflı projelere doğru bir gidiş vardır. Taban­dan gelen istek ve önerilerin esas alın­dığı, hazırlık ve uygulama aşamasına, çevredeki insanların katıldığı projeler günümüzde daha makbul sayılmaktadır.

Paydaş analizi: Tarafların sorundan nasıl etkilendikleri ve çözümden nasıl yararlanacakları konularına eskisine göre daha çok önem verilmekte, proje ekibinin kimyası başarı için kritik bir faktör olarak görülmektedir.

Küresel uygulama: Bir şirketin çeşitli ülkelerde faaliyet göstermesi, proje­lerin yürütümünde sosyal ve kültürel unsurların en az teknik yetenek ve be­ceriler kadar önemli görülmesini ge­rektirmektedir.