Rant

(Rent) Doğal kaynakları üretime katan sahiplerinin elde ettikleri gelire rant adı verilmektedir. Rant da ücret ve faiz gibi önceden saptanmış bir tutardır. Doğal kaynakların arzı talebine göre sınırlı olduğundan, bunların kullanılması ile sağlanan yarar karşılığı bunların sahip­leri rant geliri elde ederler. Toprak rantı dışında diğer rant türleri şunlardır:

Yenilik rantları: Bu rant herhangi bir yeniliği ilk uygulayan girişimcinin di­ğerleri de bu yeniliği uygulayana kadar elde ettiği ranttır.

Koruma rantı: Bir ülke yerli üretimi dış rekabete karşı gümrükler ve ben­zeri önlemlerle koruduğunda, korunan sanayi dalları diğerlerine oranla daha avantajlı olur. Koruma rantı uzun süre devam ettiğinde aksak rekabet koşulla­rı ortaya çıkar ve etkin kaynak kullanı­mı gerçekleşemez.

Kıtlık rantı: Üretimi doğal nedenlerle veya döviz yetersizliği ve benzeri eko­nomik nedenlerle aksayan bir maldan bölgede yeterli stok yoksa bu malı el­lerinde bulunduranlar “kıtlık rantı”na sahip olurlar.

Mevki rantları: Kentlerin içinde daha merkezi yerlerdeki evler ya da işyerleri binaları sahiplerine aynı şekilde rant sağlayabilirler veya herhangi bir semt zaman içerisinde daha işlek hale gele­bilir. Bu şekilde yer farklarından doğan rantlara “mevki rantı” denir.