Rekabet Kurumu

(Competition Authority) Piyasalarda firmalar arasında tekelleşme ve kar­telleşmelerle ortaya çıkabilecek haksız rekabeti en aza indirmek ve piyasala­rın rekabete en uygun biçimde çalışa­bilmesini sağlamak amacıyla yasalar gereğince kurulmuş bağımsız kurum­dur. Ekonomik anlamı ile rekabet bir piyasada satıcıların daha fazla müşte­ri edinerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla da kârlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlanabi­lir. Rekabet olgusu, piyasa sisteminin etkin çalışmasını sağlar, sosyal adalete ve ekonomik etkinliğe katkıda bulu­nur. Rekabet teknolojik gelişmeyi teş­vik eder. Anayasa’nın 167’nci maddesi devlete, piyasalarda oluşacak fiili yahut anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme görevi vermiş­tir. 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un kabul edilmesi sonrasında 1997 yılında bu kanunu uygulamakla yükümlü otorite olan Rekabet Kurumu oluşturularak Anayasa’nın hükmü yerine getirilmiş­tir. Rekabet Kurumu’nun başlıca gö­revleri girişim özgürlüğünün teminat altına alınması ve kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve toplumsal re­fahın arttırılmasına katkı sağlamaktır. Kurum, teşebbüslerin etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek için gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri hayata geçir­mekle yükümlü kılınmaktadır.

Rekabet kısıtlamalarının yasaklanması, herhangi bir piyasada hâkim durumda olan bir teşebbüsün bu hâkimiyetini kö­tüye kullanmasının engellenmesi ve bazı birleşme ve devralma işlemlerinin de­netlenerek yeni tekeller yaratılmasının önüne geçilmesi görevleri de yasa gere­ğince Rekabet Kurumu’na verilmiştir. Ancak rekabet kurallarıyla çatışmak­la birlikte ekonomiye katkısı bulunan, tüketicilere yarar sağlayan anlaşmala­ra muafiyet tanınmakta, bu tür anlaş­malar için ikincil düzenlemeler yapıl­maktadır. Kurum bu görevlerini karar organı olan “Rekabet Kurulu” ile yerine getirmektedir.