Rekabetçi Üstünlük

(Competitive advantage) Maliyet üs­tünlüğünün yanı sıra teknolojik yeni­liklerle sürekli olarak verimlilik artışla­rı ve ürün tasarımında en iyiye ulaşma çabaları içinde olan firmaların, öbek içinde yer almaktan kaynaklanan dışsallıklarla birlikte ele geçirdikleri reka­bet gücü olup Michael Porter tarafın­dan geliştirilmiş bir kavramdır.