Sabit Kur Rejimi

(Fixed exchange rate regime) Ulu­sal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de örtük olarak garanti edildi­ği sistemlerdir. Ulusal paranın değe­ri önceden belirlendiğinden o andaki arz-talep koşullarını yansıtmaz. Tür­kiye’de 1980 öncesinde döviz kurları uzun süre sabit tutulur, kur artışı belir­li aralıklarla gerçekleştirilen devalüas­yonlarla yapılırdı.