Sağlık Göstergeleri

Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı’nda, doktor, yardımcı sağlık personeli, has­tane ve yatak sayılarını konu alan ay­rıntılı bilgiler vardır. Uluslararası kar­şılaştırmalar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sitesindeki istatistikler kulla­nılabilir. Bu konuda en yaygın kullanı­lan istatistikler şunlardır:

Doktor sayısı: Konu ile ilgili istatis­tiklerde, diş doktorları ile pratisyen ve uzman doktorların sayıları ayrı ayrı belirtilir.

Hastane sayısı: Devlet ve özel sektör hastanelerinin sayısı, hastanelerdeki yatak sayısı ve yatak doluluk oranları sağlık hizmetlerinin planlanmasında esas alınır.