Sanayi

(Industry) İnsanların ve toplumların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddeleri mamul haline getirme fa­aliyetidir. Sermaye ve emeğin belirli bir teknoloji ile bir işyerinde üretim amaçlı olarak örgütlenmesi olarak sanayi sektö­rü, tarım ve hizmetler ile birlikte ekono­minin üç temel sektöründen biridir. Sa­nayi sektörü girdilerinin bir bölümünü tarım sektöründen alır. Hizmetler sek­törünün faaliyetinin önemli bir bölümü sanayi hammaddelerinin ve ürünlerinin taşınması ve ticareti ile ilgilidir. Sanayi faaliyeti imalat sanayisi, madencilik ve taş ocakçılığı, enerji ve su üretimi olmak üzere üç ayrı dalda incelenir.