Sanayi Ciro Endeksi

(Industry Turnover Index) TÜİK ta­rafından her ay açıklanan endeks aylık sanayi üretimi soru kâğıtlarından elde edilen bilgilerle düzenlenir. 2005 yı­lından itibaren hesaplanan ve temel yıl olarak daha sonra 2010 yılı alınan en­deks 20’den fazla işçi çalıştıran işyer­lerinin yüzde 80’ini kapsar. Endekste mevsimlik düzeltme yapılmaz. Belirli bir ayın Ciro Endeksi ay sonuçlandıktan 42-45 gün sonra açıklanır. Ekonominin bugünkü durumunu görmek ve gelece­ği ile ilgili fikir edinmek isteyenler bu endeksi dikkatli bir şekilde incelemek zorundadır. Sanayi Ciro Endeksi geç­miş dönemler hakkında fikir verir, sa­nayinin durumu hakkında bilgi sağlar. Ciro Endeksi’nin amacı orta ve büyük ölçekli işyerlerinin ciro değerlerinde meydana gelen gelişmelerin belirlen­mesidir. Ciro Endeksi imalat sanayisi dalları ve madencilik sektörünü kapsar. Ayrıca enerji, ara malları, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ile ilgili topulaştırılmış ciro değerleri verilir. Ciro endeksleri diğer güven ve eğilim en­deksleri ile birlikte incelendiğinde eko­nominin genel gidişi konusunda biraz daha net bir görüşe ulaşmak mümkün olabilir. Bu endeksle birlikte açıklanan sipariş endekslerinin hesaplanmasına 2013 başında son verilmiştir.