Sanayideki Hızlı Büyüme ve 1977-1980 Krizi

1970’de uygulanmasına başlanan is­tikrar paketi 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında rafa kaldırıldı. Bu dönemde altyapı yatırımları sürdürülürken sana­yinin tüm dallarında gelişme yaşandı. Bu gelişmenin temelinde, düşük kur ile düşük faiz oranı ve dış ticaretteki ko­rumacılık politikası vardı. Ancak 70’li yılların ikinci yarısında ithal ikamesi stratejisi tıkanmaya başladı. Uygula­nan ekonomik politika ve kur düzeyleri ihracatı azaltırken, ithalatı teşvik etti. Döviz gelirleri yetersiz kalınca makine-teçhizat ve ara malı ithalatı aksadı.

1971-12 Şubat: Tofaş ve Oyak-Renault yerli üretim otomobilleri piyasaya çıkardı.

15 Ağustos: ABD, doların altınla bağ­lantısını kopardı.

 • İskenderun Limanı açıldı.

1972: Asım Kibar, Kartal Sac İşleme Fabrikası ile sanayiciliğe başladı.

1973-1 Ocak: Türkiye-AET Geçiş Dö­nemi Katma Protokolü yürürlüğe girdi.

6 Ekim-25 Ekim: Arap ülkeleri ile İsrail arasında başlayan Yom Kippur Savaşı’ndan sonra ham petrol fiyatları tırmanışa geçti. Petrol şoku tüm ithalatçı ülkelerde ve Türkiye’de ekonomik dengeleri zorla­dı ve dış ticaret açığını büyüttü.

29 Ekim: Boğaziçi Köprüsü hizmete açıldı.
 • Afşin-Elbistan Termik Santralı üreti­me başladı.

1974-9 Eylül: Keban Barajı hizmete açıldı.

 • Enflasyon iki haneli oranlara yükseldi.
1975: Türkiye, artan petrol faturası ve başlayan döviz sıkıntısı konusunda ge­rekli önlemleri erteledi.
 • Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) yöntemi ile kısa vadeli borçlanma yay­gınlık kazandı.
 • Müteahhitler dış ülkelerde ihale ka­zanmaya başladı.
 • İskenderun Demir- Çelik’in ilk ünitesi ve Aliağa Termik Santralı üretime başladı.
 • Nüfusumuz 40 milyon 347 bin 719 kişi oldu.

1976: Döviz sıkıntısı ağırlaştı.

 • Karakaya Barajı’nın yapımına başlan­dı ve Şanlıurfa Tüneli’nin temeli atıldı.
1977-Şubat: İthalat için döviz trans­ferlerinde gecikmeler başladı.

Ağustos: Süleyman Demirel hüküme­tinin açıkladığı istikrar paketi başarı­sız oldu
 • Seydişehir Alüminyum Fabrikası tam kapasite ile faaliyete geçti.
 • Kayseri’deki Çinkur Fabrikası çinko ve kurşun üretimine başladı.
 • Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı hizmete girdi.
1978-1 Mart: Bülent Ecevit hüküme­tinin uygulamaya soktuğu ve bir deva­lüasyonu da içeren istikrar paketi so­nuç vermedi.

11 Ekim:
Ecevit hükümeti, Avrupa Topluluğu’na beş yıl süre ile yükümlülükle­rin durdurulması için başvurdu.
 • 1977’de başlayan ekonomik kriz 1978’de devam etti. Büyüme oranı gerilerken, enflasyon oranı yükselişini sürdürdü.
1979-16 Ocak: İran İslam Devrimi sonrasında ham petrol fiyatları hızla yükseldi.

13 Mayıs:
TÜSİAD’ın Ecevit hüküme­tine karşı verdiği ilânlar yayınlanmaya başladı.

10 Ağustos: Ecevit’in yüksek oranlı bir devalüasyonu içeren ikinci istikrar pa­keti de sorunları çözemedi.
 • Sanayiciliğe koltuk süngeri üretimi ile 1979’da başlayan İbrahim Orhan, 2016’da 13 ülkede 37 fabrikaya ve mü­hendislik ofisine ulaştı.
 • Asilçelik üretime başladı.