Sanayisizleşme

(Deindustrialization) Bu terim, başlı­ca belirtileri sanayi ürünlerinin ihra­cattaki payının ve sanayi dallarındaki işgücünün toplam işgücüne oranın ge­rilemesi ile dış ticaret açığının artması olan süreci tanımlamaktadır. Sanayi­sizleşme, hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının arttığı bir dönem olan 80’li yılların başında tüm ülkelerde tartışılmaya başlanmıştır. 2015 yılın­dan sonra dünya ülkelerinde “yeniden sanayileşme” eğilimi güç kazanmakta­dır. Bunun nedeni 2008-2009 Krizi’nin daha çok sanayi tabanı zayıf olan Gü­ney Avrupa ülkelerini vurması olmuş­tur. Buna karşılık dengeli ve güçlü bir sanayi altyapısına ve üretimine sahip Almanya ve Hollanda krizden daha az zarar görmüştür.