Siber-Fiziksel Sistemler

(Cyber-Physical Systems: CPS) Fizik­sel ve gerçek dünya ile sanal ortamdaki siber alanı belirli görevler ve işlevler için birbirine bağlayan sistemler siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılır.

Terim ilk kez 2006 yılında kullanılmış­tır. Sensörlerin fiziksel dünyadaki de­ğişimi ve hareketi algılaması ve verileri toplaması sistemin çalışmasındaki ilk aşamadır.

Bu algılama internet hizmetleri ile gerçekleştirilmektedir. Siber-Fiziksel Sis­temler (SFS) sensörler ve aktüatörler yardımıyla fiziksel dünyayı sanal bilgi işlem dünyasına bağlar. Bu sistemlerde­ki sensörler insanlardaki duyulara, aktüatörler ise ellere ve ayaklara tekabül eder. Sistemin siber kısmı, fiziksel sü­reçlerden veri edinip, bu veriyi üretim sürecine uyarlayan bilgisayar yazılımla­rından oluşmaktadır. Bir siber-fiziksel sistemin etkisi, çevresindeki diğer siber-fiziksel sistemlerle kurmuş olduğu etkileşimin düzeyine bağlıdır. Siber-fiziksel sistemler gelişmiş ülkelerde uy­gulanan “Akıllı Üretim”, “Endüstri 4.0” ve “Geleceğin Fabrikası” gibi büyük ve kapsamlı projelerin temel taşı olma ni­teliğini taşımaktadır.