Sıfır Esaslı Bütçeleme

(Zero-based budgeting) Bu bütçe hazır­lama sisteminde, harcamalar değişen koşullara göre yeniden değerlendirilir. “Sıfır esaslı” nitelendirmesi kamu faali­yeti ve harcamalarının temel gerekçele­rini “yeniden ve baştan”‘ belirlenmesine vurgu yapmaktadır. Siyasal iktidardaki ve genel ekonomik koşullardaki değişi­me daha kolay uyum sağlanmasına im­kân veren bu sistem ilk kez 1964 yılında ABD’de denenmiştir. Bu sistem, “Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi (PPBS) ile birlikte uygulandığında daha iyi sonuç vermektedir. Sistem uygula­nırken, faydasının azaldığı tespit edi­len veya miadı dolan harcama kalemleri elenmekte, önemi artan yeni alanlara daha fazla kaynak tahsis edilmektedir. Böylece devlet daireleri önceki yılın bütçesine dayalı taleplerde bulunama­yacak, dairelerin yöneticileri, analize ve taleplerin belirlenmesine “sıfır lira” ile başlayacaktır. Yasama organına etkin bir rol veren Sıfır Tabanlı Bütçe Siste­mi aynı zamanda savurganlığı önleye­rek kaynakların daha akılcı kullanımını sağlamaktadır. Sistemin sakıncaları, devlet dairelerinin iş yükünü artırması ve hazırlıkların bürokratik işlemler ne­deniyle uzun sürmesidir.