Şirketlerde Eğitim Çalışmaları

(Training activities in companies) Türkiye’de şirketlerde eğitim çalışma­ları yeterince gelişmiş değildir. Büyük şirketlerde bir eğitim departmanı olsa da küçük ve orta büyüklükteki şirket­lerde eğitim faaliyeti örgütlü bir niteliğe sahip değildir. Şirketlerdeki eğitim ça­lışmalarının başlıca sorunları şunlardır:

  • Eğitim planlaması ve çalışmaları halen ağırlıklı olarak şirket içinde yü­rütülmektedir. Eğer şirket bir bütün olarak dış dünyadaki gelişmeleri tam anlamı ile algılayacak bir değerlendir­me sistemine sahip değilse, şirket için­den yönetilen eğitim çalışmaları da ka­çınılmaz olarak yetersiz kalabilir.
  • Danışmanlık firmalarının sunduğu eğitim programlarından büyük şirket­lerin ancak üçte biri yararlanmaktadır.
  • İş başında eğitim bugün en yaygın ola­rak kullanılan eğitim yöntemi niteliğini taşımakta, sınıf içi eğitimler ikinci sıra­da yer almaktadır.
  • Bilgisayar destekli eğitim program­ları yaygınlaşmaktadır. Giderek önem kazanan proje yönetimi programları büyük şirketlerin büyük bölümünde uygulanmaktadır.
  • Şirketlerde kişisel gelişim eğitimle­rinin sağlıklı tabana oturduğu gözlem­lenmektedir. Etkin iletişim, etkin ekip çalışması ve liderlik programlarının ağırlıkları birbirine çok yakındır. Uz­manlık eğitimlerinde, finans-satış-kalite üçlüsü ön plândadır. Dışa açılma açısından önem taşıyan yabancı dil eğitimi de epey yaygındır. Eğitimden en çok yararlananlar arasında ilk sıraları orta kademe yöneticiler ve yönetici ol­mayan personel almaktadır.