Sosyal Göstergeler

(Social indicators) Bu terim, kentleş­me oranı, nüfus artış hızı, sosyal güven­lik sisteminin kapsamı, gelir dağılımı, sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerinin düzeyi, okullaşma oranı ve içme suyu hizmetleri gibi sosyal refah göstergele­rini tanımlar.