Strateji ve Bütçe Başkanlığı

2011’den önce Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT), daha sonra Kalkınma Ba- kanlığı’nın üstlendiği işlevler ve görevler, 24 Temmuz 2018’den itibaren Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na verilmiştir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar doğrultu­sunda beş yıllık kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları hazırlar ve makro dengeleri oluşturur. SBB bu ça­lışmaları, Cumhurbaşkanlığı bünyesin­deki politika kurullarının görüşlerini alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken yürütür. SBB’nin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirli­ği yaparak kamu idarelerin tekliflerini alarak bütçenin teklif taslağını oluş­turur. Bütçe uygulamalarını izler, de­ğerlendirir ve tasarruf ilkesine uygun­luğunu inceler. Plan ve programların uygulanmasını izler, değerlendirir ve gerektiğinde bunlarda değişiklik yapar veya değişiklik yapılmasını teklif eder. Temel makro, plan ve programların ha­zırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli tahminleri yapar. Yıllık kamu yatırım programlarının hazırlar, uygulamaları izler ve değerlendirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği yaparak, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman mo­delleri geliştirir, kamu-özel işbirliğini analiz eder. Bir başkan ve üç başkan yardımcısı tarafından yönetilecek olan SBB’nin en önemli bölümleri, “Plan ve Programlar”, “Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme”, “Bütçe” ve “Sektörler ve Kamu Yatırımları” ge­nel müdürlükleri ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’dır. Strateji ve Bütçe Başkanı, görevlerini Cumhurbaşka­nına sorumlu olarak yerine getirir.