Sukuk

(Sukuk) Sukuk denen yatırım enstrü­manının ihracı ile elde edilen fonla be­lirli bir varlık alınmakta veya yatırım yapılmaktadır. Bu yatırımdan elde edi­len gelirn, sukuk sahiplerine belirli dö­nemlerde ödenmektedir. Katılım ban­kacılığında kiraya verilmek üzere satın alınacak bir binanın hisseleştirilerek sertifikalarla piyasada satılması duru­munda, bu sertifikalardan alanlar elle­rindeki sertifikaların temsil ettiği oran­da varlıkta hissedar olurlar. Dolayısıyla payları oranında kira gelirinde de hak sahibidirler. Bu sertifikalar temsil et­tikleri varlığa bağlı olarak ikinci elde alınıp satılabilme imkânına da sahiptir. Sukuktaki hak sadece nakit akışı hakkı değil aynı zamanda mülkiyet hakkıdır. Sukuk bu yönüyle tahvilden farklıdır.