Taktik

(Tactic) Taktik kelimesinin kökeni eski Yunancada düzenleme sanatı anlamına gelen “taktike” kelimesidir. Taktik, bir iş yaparken veya bir görevi yerine ge­tirirken “nasıl” sorusuna cevap verir. Değişen durumlara uygun olarak alınan taktik nitelikteki kararlar kısa vadeyi kapsar. Taktik, stratejinin uygulanma­sı sırasında devreye girer. Belirli bir eylem devam ederken meydana gelebi­lecek olaylar önceden tahmin edilerek taktik planlar hazırlanır. Stratejinin aksine taktik belirlenirken ayrıntılara ve farklı seçeneklere önem verilir. Tak­tik stratejinin bir parçası olsa da bazı durumlarda genel stratejiye aykırı dü­şen kararlar almak gerekebilir.