Teknolojik Yol Haritası

(Technological roadmap) Bir şirkette, kurumda veya ülkede teknoloji konu­sunda belirli bir sorun ortaya çıktığında önce teknolojik yol haritasının çözüme yardımcı olup olamayacağı tartışılır. Yol haritasının sorunu çözebileceği ka­bul edildiğinde yönetimin bu girişimi desteklemesi ve belirli bir ekibin de yol haritasını hazırlamayı ve uygulamayı üstlenmesi gerekir.

Yol haritasına hayat veren ilk unsur viz­yondur. Vizyon, mevcut durumdan ni­tel ve nicel olarak farklı olan bir hedefi işaret etmelidir. Bu hedef insanları heyecanlandırmalı ve katkıda bulunmaya sevk etmelidir. Yol haritasının hedefi açık ve net olmalıdır. Örneğin hedef bölümünde “Türkiye’de ara malı itha­latı ve cari işlemler açığı azaltılacaktır” dendiğinde yol haritasının yol gösterici özelliği zayıf kalmaktadır. “Ara malı it­halatının toplam ithalata oranının yüz­de 72 olan mevcut düzeyi, 10 yıl içinde yüzde 55’e düşürülecektir” denildiğinde yol haritasının varış noktası ve iyileş­menin umut edilen hızı ortaya konmuş olur. Belirlenen hedefe hangi araçlarla ve yöntemlerle nasıl ulaşılacağı sapta­nırken alternatif yöntemlerin her biri tek tek değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmede ilk aşamada mevcut durum ve eldeki finansman kaynak­ları incelenir. Mevcut kaynaklar makul bir sürede hedefe ulaşmayı yetmiyorsa, yeni kaynaklar bulunması için çalışma­lar yapılır. Bu kaynakların ne zaman te­min edilebileceği araştırılır.

Daha sonra mevcut teknolojilerin nasıl değişmesi gerektiği ve bu değişimin hangi sürede gerçekleşebileceği etüt edilir. Finans kaynakları ve teknoloji çalışmaları tek bir takvim üzerinde birleştirildikten sonra ortaya yol haritasının taslağı çıkar. Bu taslak, ilgili bilim insanları, kurum ve şirket yetkilileri tarafından incelenip onların önerileri alınır. Gerekli düzelt­meler yapıldıktan ve hükümet veya ilgili bakanlık yol haritasını onayladıktan son­ra uygulamaya geçilebilir. Ekonomi ve sanayi ile ilgili kararların bir uygulama takvimi içeren yol haritasına bağlanması hedefle ilgili çalışmaların tavsamasını, yarıda bırakılmasını veya tamamen terk edilmesini önler. TÜBİTAK’ın 2001 ile 2005 arasında hazırladığı “Vizyon 2023” başlıklı çalışması, bir yol haritasına bağ­lanmadığı ve sahip çıkan olmadığı için uygulanamamıştır.