Trend Körlüğü

(Trend blindness) Bazı dönemlerde pa­zarın veya toplumun tümünü etkileyen trendler, politikacılar ve üst düzey şir­ket yöneticileri tarafından fark edile­mez. Hayat tarzlarından kaynaklanan bölümlenme (segmentasyon) sürecinin algılanmasındaki gecikme trend körlü­ğü konusunda iyi bir örnektir. Birçok ülke pazarında 80’li yıllarda tüketici kitlesi farklı segmentlere bölünmüş ve kendi tercihlerine göre ürün talep etmiştir. Bu gerçeği dikkate almayıp herkese aynı tür malı satmak isteyenler pazar paylarını kaybetmişlerdir.

ABD’de 40’lı yıllarda doğan bebek pat­laması kuşağı on yıllar boyunca politi­kacılar tarafından dikkate alınmamış ve artan nüfusa göre planlama yapıl­mamıştır. Sonuç olarak ABD’de önce doğumhanelerde, sonra üniversitelere girişte ve 90’lı yıllarda da emeklilik sis­teminde yetersizlik ve sıkıntı yaşan­mıştır. Türkiye’de cari işlemler açığı­nın esasında ekonominin ve sanayinin teknolojik düzeyinin düşüklüğünden kaynaklandığının on yıllar boyu dikka­te alınmaması ve sorunun para, kur ve faiz politikası önlemleri ile çözülmeye çalışılması da trend körlüğüne verilebi­lecek diğer bir örnektir.