Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent Ve Marka Kurumu 2016  yılında Türk Patent Enstitüsü’nün ye­niden yapılanması ve adının değiştiril­mesi sonrasında sınai mülkiyet hakla­rının korunması ile görevlendirilerek faaliyete geçirilmiştir. Osmanlı İmpa­ratorluğu döneminde sınai mülkiyet konusunda ilk düzenleme 1879 yılında “İhtira Beratı Kanunu” ile yapılmıştır. Bu kanun Cumhuriyet döneminde de uygulanmış ve 1965 yılında “Marka Ka­nunu” çıkarılmıştır. 1994 yılında kuru­lan Türk Patent Enstitüsü döneminde, patent ve marka mevzuatı Avrupa stan­dartları ile uyumlu hale getirilmiştir. Patent ve marka konusundaki çeşitli mevzuat ve kararnameler 2017’de 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile ye­niden düzenlenmiştir. Türk Patent Ve Marka Kurumu, patentler, faydalı mo­deller, markalar, coğrafi işaretler ve ge­leneksel ürün adları ile ilgili mevzuatın uygulanması görevini üstlenmiştir. Ta­sarımlar ve ileri elektronik kapsamın­daki entegre devre topografyaları da fikri mülkiyet olarak kabul edilmekte ve korunmaktadır.