Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

(Turkish Statistic Institute: TURKSTAT) Olay ve olguları kayda bağlama ve bunları saklama geleneği Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana devam etmektedir. Osmanlı dönemi­nin arşivleri bu niteliği ile çok kapsamlı ve güvenilir bir kaynaktır. 14. yüzyılda “Defterhane” sistemi ile vergi mükel­leflerinin kaydedilmesi ile başlayan ça­lışmalar her dönemde devam etmiştir. 1831’de Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk nüfus sayımı yapılmıştır. 1926’da kurulan Merkezi İstatistik İda­resi Cumhuriyet döneminin ilk sayımı­nı 1927’de gerçekleştirdi. 1930’da İsta­tistik Umum Müdürlüğü kuruldu. 1962’de kurulan Devlet İstatistik Ens­titüsü (DİE), özellikle ekonomik ista­tistik verilerinin altyapısını güçlen­dirdi. 1984 yılında yeniden yapılanma çalışmaları ile DİE, dünyanın başlıca istatistik standartları ve sınıflama yön­temleri ile uyum sağlanmasını hedefle­di. Bu çalışmalar sonunda uluslararası karşılaştırmalar daha kolaylıkla yapıla­bildi. 2005 yılında DİE’nin adı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olarak de­ğiştirildi. Veri ve bilgi toplanan alanları sürekli olarak artıran TÜİK’in ekono­mik istatistikleri mevsimsel ve takvim etkilerinden arındıran yeni teknikleri uygulamaya sokması konjonktür ana­lizlerine ve ekonomik tahminlere ışık tuttu. 2000 yılına kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir günde nüfus sayımı yapan TÜİK, 2007’den itibaren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ni (ADNKS) devreye soktu.