Türkiye Varlık Fonu

(Turkiye Wealth Fund) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş (TVF) başbakanlığa bağlı olarak ve profesyonel yönetim ilke­lerine göre yönetilmek üzere 6741 sayılı kanunla 19 Ağustos 2016’da kurulmuş­tur. TVF özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket yapısındadır. Türki­ye Varlık Fonu, 2018’de Cumhurbaş­kanlığına bağlanmıştır. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin ana amaçları, önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkı­da bulunmak ve Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatı­rımlar için sermaye sağlamaktır. Şirket stratejik önem arz eden sektörlerin ge­lişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kur­mak ve yönetmek için oluşturulmuştur.

TVF’nin başlıca kaynağı özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından TVF’ye dev­rine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan aktarılması­na karar verilen nakit fazlasıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç faz­lası gelir, kaynak ve varlıklar ile Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurt­dışı sermaye ve para piyasalarından ilgi­li mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finans­man ve kaynaklar da kullanılacaktır.