Ücret

(Wage) İşçilere üretim sürecine katıl­maları karşılığında belli sürelerde ya­pılan ödemedir. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay olarak da tanımlanabilir. Ücret saat ba­şına, parça başına, haftalık ve aylık ola­rak ödenebilir. Ödenen ücret nominal veya reel ölçülerle değerlendirilebilir. Nominal ücret, emek bedelinin para bi­rimi ile ifade edilen miktarıdır. Reel üc­ret, emek gelirinin satın alma gücüdür ve W/P oranı ile ifade edilir. Bu formül­de W nominal ücret, P fiyat endeksidir. Ücret, nakdi veya ayni olabilir. Ayni ödemeler mal ile yapılır. Net ücret, ça­lışanın eline geçen tutardır. Vergiler, sigorta primleri, sendika aidatı ve diğer kesintilerden önceki tutar brüt ücrettir. Ücretin işverene maliyeti emeğin fir­maya mal olma bedelidir. Bu maliyet, brüt ücret üzerine işverenin ödediği primler eklenerek bulunur. Çıplak üc­ret terimi yan ödemeler olmadan ücre­tin aslını ifade eder. Giydirilmiş ücret ise çıplak ücrete sosyal yardımların ek­lenmesi ile hesaplanır.