Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)

(International Labour Organization: ILO) Halen faaliyette bulunan en eski uluslararası örgütlerden biridir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919’da kurul­muş ve 1946’da Birleşmiş Milletler’in ilk uzmanlık kuruluşu olmuştur. ILO’nun amacı uluslararası çalışma sözleşme­leri ve uluslararası tavsiye kararları aracılığıyla tüm dünyada sosyal adaleti geliştirmek, uluslararası düzeyde insan ve emek haklarını korumaktır. Örgü­tün sekreteryası İsviçre’nin Cenevre kentinde faaliyet gösteren Uluslararası Çalışma Bürosu’dur. ILO, üye ülkelerin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla her yıl bir konferans düzen­leyerek üye ülkelerin uygulamalarını değerlendirmektedir.

Değerlendirme sözleşmeler ve tavsiye kararları ile belirlenmiş normlara ve standartlara göre yapılmaktadır. Söz­leşmeler ve tavsiye kararları ile adalet­siz ve insanlık dışı çalışma koşullarını ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. De­ğişik dönemlerde yayınlanmış uluslara­rası çalışma sözleşmeleri (international labour conventions), örgüt kurma, ör­gütlenme ve toplu sözleşme hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklan­ması, çalışma hayatında ayrımcılığın yok edilmesi, çalışma yönetimi, endüst­riyel ilişkiler, istihdam politikası, çalış­ma koşulları, sosyal güvenlik, iş güven­liği ve sağlığı, kadınların istihdamı ile göçmen işçiler gibi sorunlar konusunda düzenlemeler getirmektedir. Bu sözleş­meler üye ülkelerin işçi-işveren-hükümet üçlüsü tarafından kabul edilip yasa­ma organları tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmaktadır.