Uluslararası Gözetim Şirketleri

(International surveillance compa­nies) Uluslararası ticari kuralların gereği olarak mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılmasının zorunlu olduğu durum­larda bir üçüncü tarafın bu işlemleri yapması zorunluluğu doğmuştur. Ulus­lararası gözetim şirketleri bu ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuştur. Bu şir­ketler ticarete konu olan malda aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yaparak ilgili raporları dü­zenlemekte ve analiz için laboratuvar kurup işletmektedir. Bu tarafsız kuru­luşlar ihracat ve ithalat işlemlerinde eşgüdümün sağlanmasına da katkıda bulunmaktadırlar.