Uluslararası Pazarlama

(International marketing) Bir şirket, yalnız yurtiçi pazarda var olmayı hedef­lediği takdirde, eninde sonunda bu pa­zarı da kaybeder. Çünkü küreselleşme döneminde mal ve hizmetlerin ülkeler arasındaki serbest dolaşımı düzeni ge­çerli olduğu için yabancı sermayeli bir şirket gelip yerli şirketin pazar payına gözünü diker. Eğer yerli şirket dünya pazarlarında geçerli olan kalite ve fiyat standartlarını tutturamamışsa dış reka­bet karşısında ayakta kalamaz. Bu stan­dartlara ulaşan bir şirket ise büyümek ve iç pazardaki bir durgunluk ihtimali­ne karşı hazırlıklı olmak için ihracata yönelmek zorundadır. Bu zorunluluk uluslararası pazarlamanın önemini ar­tırmıştır. İhracata veya dış ülkelerde doğrudan yatırıma yönelen ve bir dünya şirketi olmayı amaçlayan girişimciler gümrük vergisi oranlarından, dil ve kül­tür farklılıklarından doğacak sorunlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu sorunları çözen şirketler yurt dışına açılarak, sa­dece tek bir ülkenin pazarına bağlı kal­maktan kurtulabilir. Ayrıca ürünlerinin satıldığı pazar, yurtiçinde doymuş, yurt- dışında ise büyüyen bir pazar olabilir. Bu şirketler, yeni rakiplere karşı yeni koşullarda rekabet ettiklerinden, ürün­lerini ve yönetim tarzlarını geliştirmeye teşvik edilmiş olurlar.

Şirketler, yurt dışına açıldıklarında, ürünlerini ve pazarlama karmaları­nı bu duruma uyarlamak zorundadır. Şirketin temel ilkelerini ve evrensel yönetişim ilkelerini koruyarak ihracat yaptığı ülkenin yerel koşullarına uyum sağlaması için gerekli önlemler alınma­lıdır. Ürünün dış ülkede bir dağıtımcı kanalı aracılığı ile veya kendi kurduğu bir dağıtım ağı ile satmayı amaçlayan şirketler gidilen ülkedeki mevzuatı ve iş yapma kültürünü çok iyi etüt etmelidir. Ürünlerin yerel koşullara uygun olarak değiştirilmesi ve geliştirilmesi ise yeni pazardaki kalıcılığa katkıda bulunur.