Uluslararası Standartlar Örgütü

(International Organization for Stan­dards: ISO) Ürünlerin sınıflandırıl­ması, tanımlanması ve değerlendiril­mesinde, imalat ve sunumunda, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasında sürekli uygulanacak kriterler ile şart­nameleri belirleyip bunların uygulan­masını ve üye ülkeler arasında sınai standartların ortaklaştırılmasını ve eş­güdümünü sağlamak üzere 1947 yılında faaliyete geçen ve 163 ülke enstitüsü­nün üye olduğu uluslararası bir kuru­luştur. ISO’nun 2019’a kadar yayınla­dığı standartların sayısı 22 bin 473’e ulaşmıştır. Standartları tespit eden ko­mitelerin sayısı 3 bin 555’tir.

ISO yalnız standartları tespit eder ve yayınlar, şirketlere ve kurumlara belge vermez. Herhangi bir şirketin ISO’nun standartlarına uygun olup olmadığını bu konuda inceleme yapmaya yetkili kuruluşlar belirler. Uygunluk belgesi de bu sertifikasyon kuruluşları tarafından verilir. Yayınlanan standartların başlı­ğının yanındaki yıl, standardın verildiği tarihi ifade eder. Sekreteryası Cenev­re’de bulunan ISO’nun en çok ilgi gören standartları şunlardır:

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yö­netim Standardı, ISO 14001 Çevre Yö­netim Standardı, ISO 17025 Test ve Ka- librasyon Laboratuvarları Standardı, ISO 18001 İş Güvenliği Standardı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Stan­dardı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı, ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetimi Standardı ve ISO 19657 Doğal Gıda Standardı.