URL

(Uniform Resource Locator) İnternette herhangi bir adrese karşılık gelen stan­dart formata uygun karakter dizisidir.