Ürün Dönemleri Teorisi

(Vernon product cycles) Bir malın üre­timini, yeni ürün aşaması (başlangıç), olgun ürün aşaması (gelişmiş ürün) ve standartlaştırılmış ürün aşaması ol­mak üzere üçe ayıran ve ABD’li iktisatçı Raymond Vernon tarafından geliştiri­len teoridir.