Ürün Maliyetleri

(Product costs) Bu terim, bir imalat işlet­mesinde faaliyet ürünleri ile ilgili dolay­sız hammadde ve dolaysız işçilik maliyet­leri ile yarı-mamul ve mamul maliyetleri ile ilgili imalat genel maliyetlerinin tü­münü kapsamak üzere kullanılmaktadır. Maliyet muhasebesi yöntemleri ile ilgili olarak bu terim, imalat genel maliyetle­rinin sadece değişken kısmını kapsamak üzere kullanılmaktadır.