Veraset ve İntikal Vergisi

(Inheritance and Gift Tax) Bir servet vergisi olan veraset ve intikal vergile­rinde esas itibariyle bedelsiz veya kar­şılıksız bir şekilde elde edilen servet unsurları vergilendirilmektedir. Bir kimse eğer miras, vasiyet veya miras mukavelesi ile bir kısım servet unsurla­rına sahip olursa veraset vergisi, bağış veya diğer bazı yollarla servete sahip olursa intikal vergisi ödemektedir. Bu iki verginin bir arada uygulanması zo­runlu görülmüştür. Aksi halde bağış yolu ile elde edilen servet unsurlarının miras yolu ile intikal etmiş gibi gösteril­mesi mümkündür. Bunun tam aksinin yapılması ve bağış yolu ile elde edilen bir iktisadi değerin ölüme bağlı tasarruf sonunda elde edilmiş gibi gösterilmesi de denenebilir. Bu iki tür verginin bir arada uygulanışı sözü geçen yöntem­lerden yararlanılarak vergiyi kaçırma imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Miras üzerinden alınan veraset vergi­si aslında bir mülkiyet vergisidir. Bu nedenle hukuk yapısı üretim araçları­nın özel mülkiyetine dayanan piyasa ekonomisi düzenindeki ülkelerde bu vergilerin varlığı ve uygulanış şekilleri tartışmalara yol açmıştır.