Vergi Benzeri Gelirler

(Parafiscal revenues) Vergi benzeri yükümlülükler dolayısıyla kamu nite­liğindeki meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşları tarafından elde edilen ancak devlet bütçesine gelir ola­rak kaydedilmeyen kamu gelirleridir.