Vergi Yükü

(Tax burden) Vergi yükü genel olarak kişilerin mal varlığında vergileme so­nucunda ortaya çıkan azalmadır. Di­ğer bir deyişle vergi yükü, vergilerin kişiler üzerindeki parasal etkisidir. Vergi yükü, fiilen ödenen veya yansı­ma yoluyla yüklenilen vergiler miktarı kadar olabilir. Ayrıca vergiyi ödemek için yüklenilen parasal harcamalar da vergi yükü kapsamı içindedir. Vergi yükünün daha gerçekçi bir biçimde he­saplanabilmesi için, bireylerin kamu kesiminden elde ettikleri transferlerin ve sübvansiyonların da göz önünde tu­tulması gerektiğini ileri süren iktisat­çılar da vardır. Ulusal düzeyde vergi yükü, kamu kesiminin, ulusal ekono­miden, hükümranlık hakkına dayana­rak, “mali yükümler” toplamı olarak almış bulunduğu paydır. Buna, genel vergi yükü de denilir. Vergi yükü ayrıca sektörel veya bireysel düzeyde de söz konusu olabilir.Vergi adaleti ilkeleri açısından, belirli vergiyi ödemekle hu­kuken ödevli kılınan kişilerin ötesin­de, o verginin fiili yükünün kimin veya kimlerin sırtında kalacağının tahmin edilmesi gerekir. Bireylerde vergi yü­künden kurtulma gayreti vardır. Bunun için ödenmiş bulunan vergiyi başkası­na yansıtmanın ve yasal düzenlemeler çerçevesinde vergiden kaçınmanın yol ve yöntemleri aranır.