Veri

(Data) Enformasyonun, iletişim, yo­rumlama veya işleme için uygun bi­çimde düzenlenmiş şeklidir. Verinin bilgiye dönüşmesi için işlenmesi ge­rekmektedir. Bu işleme faaliyeti hem insanlar hem de makineler tarafından yapılmaktadır.