Veri Tabanlı Pazarlama

(Database marketing) Şirket çalışanla­rı, müşteriler, tedarikçiler, dağıtımcılar ve perakendeciler ile iş yaparken onlar hakkında bilgi elde eder. Bazı işyerle­rinde bu bilgiler işyerinin bir kapısın­dan girer, diğerinden çıkar. Bu bilgilerin bir veri tabanında toplanması ve değer­lendirilmesi şirketlerin kazancını artı­rabilir. Veri tabanları pazarlamacıların müşteriler için uygun sunumlar hazır­lamalarını kolaylaştırır. Müşteri veri tabanı oluşturulurken hangi bilgilerin toplanacağına karar verilmezse işin içinden çıkmak zorlaşır. Elde edilmesi gereken en önemli bilgi, her bir müşte­rinin geçmişte yaptığı alım işlemleridir. Bir müşterinin geçmişte ne satın almış olduğunu bilmek, bir sonraki sefere ne satın almak isteyebileceği konusunda pek çok ipucu sağlar. Müşteriler hakkındaki demografik bilgiler de onların ihtiyaçları ve talep edebilecekleri mal ve hizmetler konusunda fikir verir. Tü­keticilerin eğitim ve gelir düzeyi, aile büyüklüğü ve diğer özellikleri, kurum­sal alıcıların, iş konumu, iş sorumluluk­ları, iş ilişkileri ve irtibat adresleri veri tabanında toplanabilir. 

Veri tabanları, müşteri ilişkileri yöne­timinin de en önemli unsurlarından biridir. Müşteriler hakkında gerekli bil­giler olmadan onlarla ilişkileri düzen­lemenin imkânı yoktur. Bu bilgileri her yıl güncellemek gerekir. Çünkü müş­teriler ile ilgili bilgilerin her yıl yüzde 20’si geçerliliğini yitirir. Veri tabanı pa­zarlamasında en büyük sorun toplanan bilgiyi değerlendirmenin yüksek ma­liyetidir. Çünkü veri tabanı analizi, uz­man bir kadronun uzun süre çalışması ile mümkün olabilir. “Veri madencisi” (data miner) adı verilen bu uzmanlar ileri istatistik teknikler kullanarak il­ginç trendleri, tüketici segmentlerini ve iş fırsatlarını ortaya çıkarabilir. Bu tür bir çalışma düzeni ancak büyük şir­ketlerde kurulabilir.

Bu pazarlama yönteminin diğer bir so­runu ise bireylerin özel hayatları ile ilgili bilgileri paylaşmada isteksiz oluşudur. Talep edilmeden gelen çok sayıda e-pos­ta, telefon ve ev ziyareti müşterileri bık­tırmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de ve daha birçok ülkede müşterilere yapıla­cak bilgilendirmeler, müşterilerin izni­ne bağlanmıştır. Şirketler, müşterilerini ikna ederek onların izin verdiği bilgiler ile bir veri tabanı oluşturabilir.