Verimlilik

(Productivity, efficiency) Belirli bir üretim miktarı (çıktı) ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler (girdi) arasındaki oranla ifade edilen bir terimdir. Verimlilik formülü aşağı­daki biçimde yazılabilir:

                     Çıktı (output)

Verimlilik =-----------------------

                     Girdi (input)

Çıktı için genellikle ürün, girdi için ise faktör büyüklükleri kullanılır. Verimli­lik işletmecilikte çoğunlukla işgücü ve­rimliliği olarak ele alınmaktadır. Ancak sermaye ve malzeme faktörleri için de verimlilik hesaplanabilir.

Verimlilik artışı işgücü, sermaye ve mal­zeme girdilerinden, daha önce alınan­dan daha fazla bir çıktı elde edilmesidir. Belirli bir çıktının daha az girdi ile elde edilmesi de verimlilik artışı ile sağlanır. Verimlilik artışı, uygun rekabet ortamı temin edildiğinde ekonominin büyü­mesini sağlayan, kendi kendini besle­yen bir süreç başlatmaktadır. Belirli bir sektörde verimlilik artışı eldeki kay­nakların daha iyi değerlendirilmesini ve ürün ya da hizmetlerde yenileşmele­rin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu olgu yaratılan katma değeri artırır ve maliyetleri düşürür. Dolayısıyla üretim yapan şirketler için katma değer yaratır. Eğer sektörde yoğun bir rekabet ortamı varsa, söz konusu katma, düşen fiyatlar yoluyla tüketiciler arasında paylaşılır. Aynı katma değer, daha yüksek kârlılık ve daha yüksek ücretler yoluyla şirket sahiplerine ve çalışanlarına da yansı­yabilir. Öte yandan, tüm bu kazançlar yatırım veya tüketim yoluyla tekrar ekonomiye döner. Bir sektörde artan ve­rimlilik fiyatların düşmesine, bu da ta­lebi uyararak üretimin artmasına neden olur. Düşük fiyatlar kullanılabilir geliri ve diğer sektörlerdeki talebi de artıra­rak ekonomi genelinde istihdamın art­masını sağlar ve verimlilikteki artışın toplam etkisi büyüme oranının yüksel­mesi yönünde gerçekleşir. Türkiye’de işgücü verimliliği ABD’deki düzeyin yarısı civarındadır. Ancak her sektör­deki ve her bölgedeki işyerleri arasın­da verimliliği yüksek olan bir modern kesim ile düşük verimlilikle çalışan bir geleneksel kesim vardır.